Kullanılan Uygulamalar

e-Defter

Bilindiği üzere, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Defter Tutma Mükellefiyeti” başlıklı 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar ve işletme defterinin elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabileceği ve bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceği hükme bağlanmış olup, bu kapsamd...

e-Arşiv

Söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik orta...

KEP

* KEPSistemindekullanılanzamandamgasıhizmetiE-Tuğratarafındankurulansunuculardanalınmaktadır. * KEPSistemi(UniversalTime,Coordinated+2)UTC+2,zamandilimindehizmetvermektedir. * HSMcihazızamanbilgisiiçinbusunucularıkullanmaktadır. * DelilXML’leribusunucularilezamandamgasınıalmaktadır. * Zamandamgası,oluşturulandelillerindamgalanmasıaşamalarındakullanılmaktadır.

ASBIS

31.12.2009 tarihinde 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5942 sayılı Kanun'un (/www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=5wDTpxpqwTBs4ySK&type=kanun) birinci maddesi gereğince, alıcı ve satıcıların araç devri ile ilgili bütün işlemleri, 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) adlı elektronik sistemle, noterde yapılmaya başlanmıştır. Yeni sistemle, devri yapılacak olan aracın trafik, maliye, muayene ve sigorta ile ilgili bilgileri elektronik ortamda...

Alo Maliye

Elektronik bilet izni alan mükellefler ve e-bilet hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.trinternet adresinde yayımlanan veri formatı ve standardına uygun, aylık “ e-Bilet ve Elektronik Yolcu Listesi Raporu ”nu, ait olduğu ayı takip eden ayın 15 nci günü saat 24:00’e kadar elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalamak ve Başkanlık sistemine yüklemek zorundadırlar. Herhan...

Zaman Damgası’ nın EBYS -Doküman Yönetim Sistemi açısından önemi.

Zaman Damgası bir dokümanın iddia edilen tarihte var olduğunun kanıtı için kullanılır. Zaman Damgası Sunucuları ise açık anahtar teknolojisi kullanarak doküman üzerindeki zaman damgasını imzalarlar. Aslında zaman damgası sunucu dokümanın bütünlüğünü, değişmediğini ve o tarihteki varlığının ispatı için yasal onama vazifesi görür. Günümüzde ise Elektronik İmza Kanunu doğrultusunda sayısal zaman damgası hizmeti veren yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları sayesinde zaman damgası sunucus...

Eserler Zaman Damgası ile korunuyor

Eser onay işlemlerinizi, dosyanızın formatı ne olursa olsun (mp3, pdf, doc, mpeg, jpeg, xls vb.), 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında, yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcı (ESHS) olarak hizmet veren E-TUĞRA’ nın, yasal geçerliliği olan ürünü zaman damgası ile yaparak, eserlerinizin ilk oluşturma zamanını ispatlayabileceğiniz, delil niteliğinde bir sayısal zaman damgası elde edebilirsiniz. kişiler ürettikleri özgün eserlerinin başkaları tarafından izinsiz kullanılması halinde,...