E-FATURA NIN KAPSAMI VE E-İMZA

2012/99 421 Seri No.lu “Vergi Usul Kanunu Tebliği” uyarınca madeni yağ lisansı sahipleri ile kolalı

gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa ve ithal eden mükellef gruplarına ve bunlardan

mal alan bazı mükelleflere E-Fatura ve E-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 

14.12.2012 tarihinde 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “421 Sıra No’lu “Vergi Usul Kanunu

Genel Tebliği” uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda sayılan mükellef gruplarına

elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir;

Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim

yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına

sahip olan şirketler.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazoz, tütün ürünleri veya alkollü

içecek) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden

31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan şirketler.

Kapsam Dışı Kurumlar

Bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının (Bakanlıklar, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları vb.) elektronik fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.