MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu)

Merkezi Kayıt Kuruluşu

18.12.1999 tarih ve 23910 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4487 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A maddesi, sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların,özel hukuk tüzel kişiliğini haiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izleneceğini hükme bağlamıştır.MKK tarafından işletilen Merkezi Kaydi Sistem’de (MKS), tüm işlemleri üyeler atadıkları personel vasıtası ile kendileri yaparlar.Sistem ile:
-Yetkilendirme İşlemleri
-Hesap Açılışları Haksahibi Bazında Kıymet Devir Virmanları(Serbest Virmanlar)
-Haksahibi Bazında Kıymet Devir Virmanları (Takas Amaçlı Virmanlar)
-Haksahibi Bazında Kıymet Devir Virmanları (Şartlı Virmanlar)
-Rehin/Teminat İşlemleri
-Haksahibi Bazında Temerrüt Raporlama İşlemleri
-Ödünç Menkul Kıymet İşlemleri
-İhraçcı İşlemleri
-Yatırımcı İşlemleri
-İşlem Yasakları
-Hukuki İşlemler Menkul Kıymet Tanımları ve Üye Tanımları... yapılabilinir.
MKS’ye iletilen her kayıt, elektronik olarak imzalanır. Bu imzalama işleminin yapılabilmesi için, her kullanıcının elektronik imza sertifikası içeren bir akıllı kartının bulunması gerekir.

-Üyelerin MKS’ye Bağlantı (Üye Bildirim) Yöntemleri:

Üyelerin MKS’ye bildirimde bulunmaları için iki farklı 
yöntem öngörülmüştür.

a) Doğrudan Bağlantı ile Üye Bildirim Yöntemi(Kullanıcı Ekranları)

Bu yöntemi tercih eden MKK üyeleri, MKS’de gerçekleştirmek
istedikleri işlemlere ilişkin üye bildirimlerini “Grafiksel
Kullanıcı Arayüzü (GUI)” olarak adlandırılan kullanıcı ekranları
yoluyla MKK nezdindeki MKS’ye mesaj şeklinde iletirler. Söz 
konusu arayüzlerin versiyon bakımından güncellenmesinde “sıfır 
yükleme” prensibi kullanılır. Arayüzün yeni versiyonları MKS’ye
bağlantının yenilenmesi ile doğrudan yüklenir.

b) Sistem Entegrasyonu Bağlantısı ile Üye Bildirim Yöntemi(Web Services)

İhraçcılar dışındaki MKK üyeleri, bu yöntemi tercih etmeleri 
halinde yapmak istedikleri işlemlere ilişkin üye bildirimlerini 
kendi sunucularını MKS’ye entegre etmek suretiyle gerçekleştirirler.
Bu tip bağlantıda üye bildirimi üye sunucusundan MKS’ye iletilen 
mesajlar yoluyla gerçekleştirilir. Sistem entegrasyonlarının 
sağlanmasında ortak standart olarak XML formatı kullanılmaktadır.
İhraçcılar dışında kalan üyeler bu iki yöntemden istediklerini 
tercih etmek imkanına sahiptirler. İhraçcıların ise doğrudan üye 
bildirimi yöntemini uygulamaları öngörülmüştür.

-Üyelerin MKS’ye Bağlantılarına İlişkin Fiziki Alt Yapı
Aracı Kuruluşlar için Öngörülen Bağlantı Yapıları

a) Aracı kuruluşlar MKS’ye,

i.Mevcut olan Takasbank bağlantısını kullanarak
ii.MKK ile aralarında kiralayacakları hatlar
yoluyla ulaşabilirler

b) İhraçcılar İçin Öngörülen Bağlantı Yapıları

İhraçcılar MKK nezdindeki MKS’ye internet üzerinden bağlanırlar.
İhraçcıların MKS’ye bağlanacakları statik IP adresini MKK’ya 
yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
 
 Not : Buradaki dokümanlar bilgi amaçlıdır ve kurumun web sayfasından alınmıştır. Bilgilerin doğruluğu EBG Bil.Tek.Hiz.A.Ş'nin sorumluluğunda değildir.