Dış Ticaret Müsteşarlığı

DTM (Dış Ticaret Müsteşarlığı)

Elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar adına, Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemleri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirebilmek için web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat ederler. Uygulama ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında hazırlanan başvurular online olarak elektronik ortamda hazırlanabilmekte ve yine elektronik ortamda DTM’ye iletilebilmektedir. İhracat/ithalat listeleri, hammadde sarfiyat tabloları vb. bilgileri içeren DİİB başvurularının DTM içindeki değerlendirme süreci de tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. Böylece zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra müracaatı gerçekleştiren ihracatçılarımız müracaatlarını takip edebilme imkanı bulmaktadır. Belge başvuru işlemlerinin yanı sıra her türlü revize müracaatı da yine uygulama ile gerçekleştirilebilmekte ve bu müracaatlar DTM tarafından en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.