Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması ( Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi - ASBİS) olarak tanımlanır. 

Araç tescil sürücü belgesi düzenleme sistemimizin güvenilir, modern, halkımızın beklentilerine cevap verebilir, Avrupa Birliği ve e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması ve bu işlemlerin tek merkezden elektronik ortamda online olarak yapılması, tescil belgesi ve sürücü belgelerinin ilgililerin adreslerine gönderilmesi amacıyla, 2005 yılından bu yana Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ilgili Bakanlık, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla yürütülen çalışmalar sonucunda "Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması" adı altında bir proje oluşturulmuştur. 

Bu proje Başbakanlık tarafından, kamu hizmetlerinde verimlilik ve etkinliği arttırmaya ve bürokratik işlemleri basitleştirmeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde üçyüzden fazla proje içerisinden seçilerek önceliklendirilen 11e-Devlet projesi içerisinde yer almıştır (Aralık 2009). 

"Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması" projesi üç ana bölümden oluşmakta olup, bunlar;
Yeni (sıfır) araçların tescil işlemleri,
Tescilli (ikinci el) araçların satış, devir ve tescil işlemleri,
Sürücü belgesi verilmesi işlemleridir.
Projenin tescilli (ikinci el) araçların satış, devir ve tescil işlemlerinin tek noktada (noterlerde) elektronik ortamda yapılmasını düzenleyen kısmı, 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5942 sayılı Kanun'un birinci maddesi gereğince (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20. maddesinin (d) ve (e) bentleri değiştirildi) 01.05.2010 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmiştir. 

Projenin Yeni Araçların Tescili ve Sürücü Belgesi Verilmesi aşamaları ise 2011 yılının ilk çeyreğinde hizmete girecek şekilde planlanmış ve çalışmalar halen eksiksiz yürütülmektedir.

Neden ASBIS?

Yeni ve ikinci el araç işlemleri ile sürücü belgesi verilmesi konularında, vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın önündeki bürokratik işlemlerin kaldırılması ve maliyetlerinin azaltılması amacıyla ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda temin edilmesi ve tüm süreçlerin bu bilgilerle gerçekleştirilmesi amacıyla ASBİS projesi geliştirilmiştir. 

ASBİS'in Faydaları :
Yeni sistemin vatandaşlarımıza getirdiği faydaların bazıları şunlardır
Araç satın alacak vatandaşlarımızın önceki uygulamada, satış ve tescil işlemleri için birçok kurum ve kuruluşa (Vergi daireleri, noterler, şoförler odaları, trafik müşavirleri, trafik tescil kuruluşları) gitmeleri gerekirken, 1 Mayıs 2010 tarihinde başlatılan yeni uygulama ile bu işlemler için başka bir kurum veya kuruluşa müracaat etmeksizin, ilk müracaat noktasında (noterlerde), tek seferde, en az masrafla ve en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanmıştır.
Satışı yapılacak araçlar için vergi dairelerinden "İlişik Kesme Belgesi" alınması uygulaması kaldırılmış olduğundan, vatandaşlarımızın vergi dairelerine gitmek için harcadıkları zaman kaybı ve ulaşım giderleri ortadan kaldırılmıştır. Yıllık olarak vergi dairelerinden 1.700.000 adet ilişik kesme belgesi alındığı ve her bir belge alımı için gidiş-dönüş ortalama 2 TL ulaşım gideri ödendiği varsayılırsa, 1.700.000 x 2 = 3.400.000TL. ulaşım gideri olarak tasarruf sağlanmıştır.
Önceki uygulamada araç tescili için trafik tescil kuruluşlarına müracaat sırasında kullanılan Araç Tescil Müracaat ve İşlem Formu (Ek-1) uygulamadan kaldırıldığından, yıllık 3.400.000 formdan (müracaatta iki form kullanlıyor) tasarruf sağlanmıştır. Form ücreti 2010 yılı için 45 Kr. Olup, yıllık toplam 3.400.000 x 45 = 1.530.000 TL. tasarruf sağlanmıştır.
Araç Tescil Müracaat ve İşlem Formu'nun (Ek-1) daktilo ile doldurulması mecburiyeti bulunduğundan, bu formlar genellikle trafik müşavirlerine doldurtturuluyor ve ortalama 10 TL ücret ödeniyordu. Yeni uygulamada formların kaldırılması ile birlikte sadece doldurma ücreti olarak yıllık toplamda 1.700.000 x 10 = 17.000.000 TL tasarruf sağlanmıştır.
Önceki uygulamada araç kayıtlarında haciz, tedbir, ihtiyati tedbir gibi satış ve devri kısıtlayıcı durum olup olmadığı noterler tarafından sorgulama yapılamadığından, noterde aracı satın alan kişiler adlarına tescil için trafik tescil kuruluşuna geldiklerinde, araç kayıtlarında haciz, ihtiyati tedbir gibi şerhler çıkabilmekte ve mağdur olabilmekteydiler. Yeni uygulama ile bu tür mağduriyetler ortadan kaldırılmıştır.
Önceki sistemde noterde satışı yapılan bir aracın yeni alıcısı trafik tescil kuruluşuna gidip aracı üzerine tescil ettirmediği durumlarda, bu araçla ilgili vergi ve trafik ceza borçları ile diğer tebligatlar satıcıya gönderilmekteydi. Yeni sistemde aracın satışı ile birlikte aynı anda alıcı adına tescili de gerçekleştiğinden, bu konuda yaşanan mağduriyetler tamamen ortadan kaldırılmıştır.
Yeni sistemle birlikte, bir yılda vatandaşlarımızın cebinden çıkan parada toplamda 21.930.000 TL. lik tasarruf sağlanmıştır.
Yeni sistemle birlikte elde edilen kurumsal kazanımlar
Ülkemiz genelinde 570 trafik tescil kuruluşumuzda yaklaşık 4600 personelimiz görev yapmaktadır. Trafik tescil kuruluşlarımızda yapılan tüm işlemlerin % 35 ini, tescil işlemlerinin ise % 55 ini ikinci el araç satışları ile ilgili tescil işlemleri oluşturmakta olup, 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren çok önemli oranda işgücü tasarrufu sağlanmıştır.
Önceki uygulamada ikinci el araçların tescil işlemlerinde kullanılan Araç Tescil Müracaat ve İşlem Formu'nun (Yıllık ortalama 1.700.000 adet) bir sureti aracın vergi kaydı için vergi dairelerine posta veya elden gönderilmekte iken, yeni uygulamada bu formlar kaldırılarak, bilgilerin vergi daireleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara elektronik sistemle aktarılması sağlanmıştır. Bu sayede vergi dairelerinde de çok önemli oranlarda iş gücü kazanımının yanında,posta ve diğer giderlerden de tasarruf sağlanmıştır.
Yine önceki uygulamada, satışı yapılacak araçlar ile trafikten çekilecek veya hurdaya ayrılacak araçlar için vergi borcu ve trafik cezası olmadığına dair vergi dairelerinden alınan "ilişik kesme belgesi" istenilmesi uygulamasına son verilip, borç kayıtları Maliye Bakanlığı veri tabanı üzerinden sistem tarafından otomatik olarak sorgulanmaya başlandığından, bu belgenin düzenlenmesi amacıyla vergi dairelerinde yaşanan yoğunluk azalmış ve personelden de tasarruf sağlanmıştır.(Yıllık olarak ortalama 2.000.000 belge)
Araçların başka bir trafik tescil kuruluşuna nakil gittiği durumlarda gönderilen ve Ek-9 adı verilen form uygulamadan kaldırılarak elektronik ortamda gönderilmeye başlandığından, yıllık ortalama 600 bin aracın başka bir tescil kuruluşuna nakil olduğu düşünüldüğünde, sadece posta masrafı olarak 600.000 x 75 kr = 450.000 TL. tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca bu işle görevli personelden de tasarruf sağlanmıştır.
Önceki sistemde satışı yapılan araçlar için noterlerce düzenlenen satış sözleşmelerinin bir sureti ilgili trafik tescil kuruluşuna, bir sureti de ilgili vergi dairesine posta yoluyla gönderilmekteydi. Yıllık ortalama 1.700.000 adet satış üzerinden, her satış senedi iki sayfa olarak düşünüldüğünde, yıllık toplam 3.400.000 x 2 = 6.800.000 adet kağıt kullanımından ve 3.400.000 satış senedinin gönderilmesi için harcanan 3.400.000 x 4,55 = 15.470.000 TL. posta masrafından tasarruf sağlanmıştır.
570 trafik tescil kuruluşumuzda sayıları binleri geçen bilgisayar, yazıcı ve benzeri cihazlar ile bunlarda kullanılan kağıt, toner ve kartuş gibi malzeme giderlerinden de çok önemli olanda tasarruf sağlanmıştır.
Satış veya devri yapılan aracın tescili de aynı anda yapıldığından, önceki uygulamada yaşanılan hukuki problemlerde önemli oranda ortadan kalkacağından mahkemelerle, icra daireleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar ve bu amaçla kullanılan iş gücü azalmıştır.
Önceki uygulamada zaman zaman yaşanılan sahte bilgi, belge ve evraka dayalı satış ve tescil işlemleri (sahte olarak hazırlanmış vergi ilişik kesme belgesi, vekaletname, noter satış senedi vb.) önlenmiştir.
Sağlıklı bir envanter oluşması ile birlikte, veriye dayalı kamu politikalarının geliştirmesine katkı sağlanmıştır.